THAI-TEP ย่อมาจากคำว่า Thai Airways Internaltional Public Company Limited (THAI) Test of English Proficiency (TEP)
หมายถึง แบบทดสอบศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบตามหลักมาตรฐานทางวิชาการโดยนักวิชาการสถิติ
จึงมีความน่าเชื่อถือในแง่ของความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity)


รูปแบบการสอบ
+ THAI-TEP เป็นการสอบในห้องสอบ ณ. สถานที่ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดขึ้น
รูปแบบชุดข้อสอบ
+ ชุดข้อสอบ THAI-TEP แต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 ภาค (Sections) ประกอบด้วยคำถามทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (points)

ภาคแรก : การฟัง (Listening) จำนวน 50 ข้อ (50 คะแนน)
ส่วนที่ 1 : รูปภาพ (Photographs) จำนวน 5 ข้อ (5 คะแนน)
ส่วนที่ 2 : ถาม-ตอบ (Question-Response) จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน)
ส่วนที่ 3 : บทสนทนาอย่างสั้น (Short Conversations) จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน)
ส่วนที่ 4 : การบรรยายอย่างสั้น (Short Talks) จำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน)

ภาคสอง : การอ่าน (Reading) จำนวน 50 ข้อ (50 คะแนน)
ส่วนที่ 5 : เติมคำในประโยคให้สมบูรณ์ (Incomplete Sentences) จำนวน 20 ข้อ (20 คะแนน)
ส่วนที่ 6 : เติมคำให้ได้ใจความสมบูรณ์ (Text Completion) จำนวน 6 ข้อ (6 คะแนน)
ส่วนที่ 7 : อ่านจับใจความเรื่องเดี่ยว (Single Passages) จำนวน 14 ข้อ (14 คะแนน)
ส่วนที่ 8 : อ่านจับใจความเรื่องคู่ (Double Passages) จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน)

ระดับคะแนนรวม (total scores) ที่ได้รับจากทั้ง 2 ส่วน จะถูกนำมากำหนดเกณฑ์วัดระดับความสามารถ (proficiency level) ทางการใช้ภาษาอังกฤษ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบในการสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กรที่รับรองผลการสอบโดยตรง โดยเฉพาะการสมัครเข้าร่วมงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
คุณสมบัติผู้สมัคร
+ เป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่เคยมีประวัติทุจริตการสอบ THAI-TEP มาก่อน


ค่าธรรมเนียมการสอบ
+ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต่อ 1 รอบสอบ เป็นจำนวนเงิน 700.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


+ ผู้สมัครสอบผ่าน website สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1. ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ (Account Registration)
1. การสมัครสอบผ่าน website จะต้องสมัครเข้าเป็นเป็นสมาชิกของระบบเพื่อลงทะเบียนผู้ใช้รายใหม่
2. ผู้ใช้จะได้รับ Activation Mail ผ่าน email address ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน
3. ผู้ใช้ต้องแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิก จึงจะสามารถใช้ username/password ที่ลงทะเบียนได้


ขั้นตอนที่ 2. ค้นหารอบการสอบ (Examination Schedule)
1. ผู้ใช้ตรวจสอบรอบสอบที่ต้องการได้จากตารางจัดสอบ Examination Schedule
2. หากประสงค์จะสมัครสอบมากกว่า 1 รอบ ต้องกรอกใบสมัครให้ครบขั้นตอนในรอบนั้น ๆ ก่อนสมัครรอบต่อไป
3. การสมัครแต่ละรอบ ผู้สมัครจะได้รับข้อความยืนยันการสมัครพร้อมใบแจ้งชำระเงิน (invoice) ผ่าน email address ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน


ขั้นตอนที่ 3. จองที่นั่งสอบ (Examination Booking)
1. เลือกรายการสอบ (Book Now) ตามรอบสอบที่ยังเปิดรับสมัคร
2. โปรดตรวจสอบรอบสอบที่ต้องการอย่างรอบคอบก่อนยินยันการจองที่นั่งสอบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนรอบการสอบและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมรอบสอบที่ยืนยันการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


ขั้นตอนที่ 4. ชำระเงินค่าสมัครสอบ (Bank Payment)
1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบไม่เกินวันที่หมดเขตชำระค่าธรรมเนียมการสอบ (payment deadline) ตามที่ระบุไว้ในแต่ละรอบ
2. ธนาคารอาจไม่รับชำระเงิน หากชำระเงินเกินกำหนดเวลา (payment deadline) ที่กำหนดไว้ในรายการจองรอบสอบแต่ละรอบ
3. หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในขั้นตอนการชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบ และยกเลิกรายการจองรอบสอบที่ผิดพลาดทันที
4. การชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โปรดใช้เอกสารใบแจ้งชำระเงิน (invoice) ที่แสดงรายละเอียดการจองและข้อมูลการชำระเงินเฉพาะสำหรับรอบที่จองสอบ

ข้อมูลเฉพาะรอบการจองสำหรับการชำระเงิน ใช้รายการอ้างอิง ดังนี้
ชื่อลูกค้า ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครสอบ
รหัสผลิตภัณฑ์ 92374
รหัสอ้างอิง 1 / Ref.1 หมายเลขที่ระบบกำหนดให้จำนวน 13 หลัก
รหัสอ้างอิง 2 / Ref.2 รหัสรอบสอบ (Exam Code) ที่ต้องการชำระค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมบริการธุรกรรมการเงินตามอัตราที่ธนาคารฯ ที่กำหนดไว้

ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนดไว้
+ ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่าน ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.ktbnetbank.com เพียงธนาคารเดียว
โดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 5. ยืนยันรายชื่อและรอบสอบ (Booking Confirmation)
1. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสิทธิ์การเข้าสอบตามรอบสอบที่จองไว้ได้ด้วยตนเองในระบบสมาชิก My Booking
2. ผู้สมัครที่ชำระเงินภายในเวลา 23.30 น. จะทราบผลการสมัครภายในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป โดยระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว"
3. ผู้สมัครที่ชำระเงินหลังจาก 23.30 น. จะทราบผลการสมัครภายในเวลา 10.00 น. ใน 2 วันถัดไปการสมัครสอบผ่าน website ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรองความถูกต้องของข้อมูล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครนั้นไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ สามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบและยกเลิกผลการสอบได้ ถึงแม้จะชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว


ขั้นตอนการสมัครสอบด้วยตนเองในวันสอบ (walk in)
เปิดรับสมัครในกรณีที่ห้องสอบยังมีที่นั่งว่างหรือมีผู้ไม่มารายงานตัวในวันสอบ ทำให้มีที่นั่งสอบเหลือพอที่จะรับสมัครสอบในรอบนั้น ๆ

1. ผู้สมัครสอบต้องแสดงความจำนงในการสมัครสอบด้วยตนเองในวันสอบ พร้อมแสดงหลักฐานประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ
2. ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อแจ้งความจำนงการสมัครสอบ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 07:30 น. และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 11.30 น.
3. ผู้สมัครสอบยื่นเอกสารและชำระเงินตามลำดับที่แสดงความจำนงไว้ รอบเช้า 08:15-08:45 น และรอบบ่าย 12:15-12:45 น.บริษัทฯ ให้สิทธิ์ผู้มาแสดงตนที่ลงลายมือชื่อแจ้งความจำนงในการสมัครและแสดงหลักฐานครบถ้วนแล้วตามลำดับก่อน-หลัง


กำหนดเวลาลงทะเบียนเข้าสอบ
ผู้สมัครสอบผ่าน website แสดงแสดงหลักฐานประจำตัวและหลักฐานการชำระเงินตามรอบสอบเรียบร้อยแล้ว
1. ลงทะเบียนรอบเช้า ช่วงเวลา 07:30-08:30 น.
2. ลงทะเบียนรอบเช้า ช่วงเวลา 11:30-12:30 น

หากผู้สมัครสอบมารายงานตัวในรอบเช้าไม่ทันเวลา 08.30 น. และรอบบ่ายไม่ทันเวลา 12.30 น. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบในทุกกรณี โดยถือข้อวินิจฉัยของกรรมการอำนวยการสอบของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

ผู้สมัคร walk in แจ้งความจำนงสมัครสอบ
1. ลงลายมือชื่อแจ้งความจำนงการสมัครสอบ รอบเช้า เวลา 07:30-08:15 น.
2. ลงลายมือชื่อแจ้งความจำนงการสมัครสอบ รอบบ่าย เวลา 11.30-12:15 น.

ผู้สมัคร walk in ยื่นเอกสารและชำระเงิน ตามลำดับที่แสดงความจำนงไว้
1. ยื่นเอกสารและชำระเงิน รอบเช้า เวลา 08:15-08:45 น
2. ยื่นเอกสารและชำระเงิน รอบบ่าย เวลา 12:15-12:45 น.

เมื่อเรียกชื่อผู้แจ้งความจำนงตามลำดับที่ลงลายมือชื่อไว้ตามจำนวนที่นั่งว่างที่เหลือ แล้วมีผู้ไม่มาแสดงตน จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์


หลักฐานการลงทะเบียนเข้าสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 1 รูป

กรณีผู้สมัครสอบทำศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงใบหน้า และผลจากการศัลยกรรมดังกล่าว ทำให้รูปใบหน้าแตกต่างจากรูปที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัครสอบต้องแสดงใบรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถาบันศัลยกรรม ให้ปรากฏรายละเอียดในการทำศัลยกรรมดังกล่าว

3. เอกสารแสดงการชำระค่าธรรมเนียมในรอบที่จองสอบเรียบร้อยแล้ว

เวลาเรียกเข้าห้องสอบ
+ รอบเช้า 08.45 น.
+ รอบบ่าย 12.45 น.


เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
+ รอบเช้า 09:00-11:00 น.
+ รอบบ่าย 13:00-15:00 น.


การแต่งกายเข้าห้องสอบ

สุภาพบุรุษ
แต่งกายสุภาพ
สวมเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืด)
กางเกงสแล็กขายาวสีสุภาพ
รองเท้าสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะ
ไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด
สุภาพสตรี
แต่งกายสุภาพ
สวมเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืด)
กระโปรงสีสุภาพ ยาวระดับเข่า
รองเท้าแบบเรียบร้อยหุ้มส้น ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะ
ไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด


ทรัพย์สินที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ

1. อุปกรณ์เครื่องเขียนใดๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์การสอบไว้ให้
2. โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
3. นาฬิกาข้อมือ หรือนาฬิกาพก
4. กระเป๋าสตางค์ และกุญแจรถ
5. เครื่องประดับ แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ เครื่องรางของขลังและสิ่งนำโชค ต่างหู เครื่องประดับผม หรืออุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะทุกชนิด
6. อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งหมากฝรั่ง ลูกอม ฯลฯ
7. กระเป๋าทุกประเภท
8. หากผู้สมัครสวมแว่นตา ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแว่นตาก่อนเข้าห้องสอบ

บริษัทฯ จะไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ของผู้สอบ และหากเกิดกรณีสิ่งของชำรุดหรือสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


การขาดสอบหรือมาสาย
1. หากผู้สมัครสอบไม่สามารถเข้าสอบหรือมาสายในรอบสอบที่จองผ่าน website และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
2. บริษัทฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์การสอบให้ผู้อื่นได้
3. หากผู้สมัครสอบประสงค์ที่จะสมัครสอบอีกครั้ง ต้องเลือกรอบและทำการสมัครใหม่


สถานที่สอบ: ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 425 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สถานที่ลงทะเบียน: บริเวณหน้าห้อง 2709 อาคาร 2 ชั้น 7 ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ติดต่อสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติม (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 - 16:30 น.
โทรศัพท์ : 0-2506-7033, 7066, 7068, 7345
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตาม “ข้อปฏิบัติการสอบ THAI-TEP” ทุกประการ ผู้สมัครที่ไม่ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม
2. การพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้สมัครรายใดเข้าห้องสอบ จะถือข้อวินิจฉัยของกรรมการอำนวยการสอบของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
3. บริษัทฯ ไม่รับแจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาด
4. ผลการทดสอบ THAI-TEP มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ สามารถใช้ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่กำหนดไว้เท่านั้น
© 2019 Thai Airways International Public Company Limited. All Rights Reserved.