THAI-TEP (THAI- Test of English Proficiency)
รูปแบบการสอบและข้อสอบ   |   ขั้นตอนการสมัครสอบ  |  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
วิธีการสมัครสอบ  |  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  | ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบ  |  การขาดสอบหรือมาสาย  | หลักฐานที่ต้องเตรียมในวันสอบ
ข้อปฏิบัติในวันสอบ  |  การแต่งกาย  | ทรัพย์สินที่ห้ามนำติดตัวเข้าห้องสอบ
เวลาและสถานที่สอบ  |  การแจ้งผลสอบ
สอบถามรายละเอียด  |  ข้อมูลสำคัญ 

แบบทดสอบศักยภาพทางการใช้ภาษาอังกฤษของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบตามหลักมาตรฐานทางวิชาการโดยนักวิชาการสถิติ จึงมีความน่าเชื่อถือในแง่ของความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity)เป็นการสอบในห้องสอบ ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ผู้สมัครสอบผ่าน website จะต้องสมัครสอบตามขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ (Account Registration) ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องเป็นสมาชิกของระบบเท่านั้น 
หลังจากลงทะเบียนผู้ใช้รายใหม่ ผู้ใช้จะได้รับ Activation Mail ใน Inbox ของ email address ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งต้องแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิก จึงจะสามารถใช้ username/password ที่ลงทะเบียนได้   

2. ค้นหารอบการสอบที่ต้องการสมัครสอบ จากตารางการจัดสอบ >> Schedule

3. เลือกรายการสอบ (Book Now) ตามรอบสอบที่ยังเปิดรับสมัคร  
โปรดตรวจสอบรอบสอบที่ต้องการอย่างรอบคอบ หากยืนยันการจองรอบสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนรอบการสอบและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมรอบสอบที่จองไว้แล้ว           

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่กำหนดไว้

5. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสิทธิ์การเข้าสอบตามรอบสอบที่จองไว้ได้ด้วยตนเองในระบบสมาชิก >> My Booking  
เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยมีประวัติทุจริตการสอบ THAI-TEP มาก่อน

สมัครสอบผ่าน website
ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบที่ต้องการ และกรอกใบสมัครผ่าน website หากประสงค์จะสมัครสอบมากกว่า 1 รอบ ต้องกรอกใบสมัครให้ครบขั้นตอนในรอบนั้น ๆ ก่อนสมัครรอบต่อไป โดยการสมัครในแต่ละรอบ ระบบจะส่งใบนำฝาก (invoice) เป็นไฟล์แนบไปพร้อมกับข้อความยืนยันการสมัครรอบสอบผ่านรายชื่อ email ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในระบบสมาชิก

การสมัครสอบผ่านทาง website ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรองความถูกต้องของข้อมูล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หากผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครนั้นไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ สามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบและยกเลิกผลการสอบได้ ถึงแม้จะชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว

สมัครสอบด้วยตนเองในวันสอบ (walk in)
ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบด้วยตนเองในวันสอบ ในกรณีที่ห้องสอบยังมีที่นั่งว่างหรือมีผู้ไม่มารายงานตัวในวันสอบ ทำให้มีที่นั่งสอบเหลือพอที่จะรับสมัครสอบในรอบนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิ์ผู้มาแสดงตนที่ลงลายมือชื่อแจ้งความจำนงในการสมัครและแสดงหลักฐานครบถ้วนแล้วตามลำดับก่อน-หลัง แต่หากเมื่อถึงเวลาเรียกชื่อผู้แจ้งความจำนงตามลำดับที่ลงลายมือชื่อไว้ตามจำนวนที่นั่งว่างที่เหลือ แล้วมีผู้ไม่มาแสดงตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต่อ 1 รอบสอบ เป็นจำนวนเงิน 700.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


สมัครสอบผ่าน website
ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่าน ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.ktbnetbank.com เพียงธนาคารเดียว โดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้

ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่เกินวันที่หมดเขตชำระค่าธรรมเนียมการสอบ (Payment Deadline) ตามที่ระบุไว้ในแต่ละรอบ หากชำระเงินเกินกำหนดเวลา ธนาคารอาจไม่รับชำระ หรืออาจเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในขั้นตอนการชำระเงินของผู้สมัครสอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการสมัครสอบจะถือเป็นโมฆะ บริษัทฯ จะยกเลิกข้อมูลการสมัครของผู้สมัครสอบทันที

เพื่อให้การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคารสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ การชำระค่าธรรมเนียมของผู้สมัครสอบผ่าน website ใช้เอกสารนำฝาก (Invoice) 1 ใบ ต่อ 1 รอบ ที่ระบบส่งไฟล์แนบผ่านรายชื่อ email ตามที่แจ้งไว้ในระบบสมาชิก หรือไฟล์แนบที่จัดเก็บไว้ในรายการสมัครสอบแต่ละรอบ (My Booking) ในระบบสมาชิก โดยใช้ข้อมูลสำหรับการชำระเงิน ดังต่อไปนี้

ชื่อลูกค้า ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครสอบ
รหัสผลิตภัณฑ์ 92374
รหัสอ้างอิง 1 / Ref.1 หมายเลขที่ระบบกำหนดให้จำนวน 13 หลัก
รหัสอ้างอิง 2 / Ref.2 รหัสรอบสอบ (Exam Code) ที่ต้องการชำระค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมบริการธุรกรรมการเงินตามอัตราที่ธนาคารฯ ที่กำหนดไว้

สมัครสอบด้วยตนเองในวันสอบ (walk in)
หากผู้สมัครสอบแสดงตนในวันสอบและได้รับสิทธิ์ให้เข้าสอบตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นเงินสด ให้แก่เจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบในวันสอบได้โดยตรงผู้สมัครสอบแต่ละราย สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสิทธิ์การเข้าสอบแต่ละรอบที่สมัครได้โดยด้วยตนเองจากระบบสมาชิก >> My Bookings

> ผู้สมัครที่ชำระเงินภายในเวลา 23.30 น. จะทราบผลการสมัครภายในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป โดยระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว"
> ผู้สมัครที่ชำระเงินหลังจาก 23.30 น. จะทราบผลการสมัครภายในเวลา 10.00 น. ใน 2 วันถัดไป  


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนรอบการสอบและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมรอบสอบที่จองไว้แล้ว     

 


หากผู้สมัครสอบไม่สามารถเข้าสอบหรือมาสายในรอบสอบที่จองผ่าน website และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์การสอบให้ผู้อื่นได้ หากผู้สมัครสอบประสงค์ที่จะสมัครสอบอีกครั้ง ต้องเลือกรอบและทำการสมัครใหม่

ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วนในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 1 รูป
กรณีผู้สมัครสอบทำศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงใบหน้า และผลจากการศัลยกรรมดังกล่าว ทำให้รูปใบหน้าแตกต่างจากรูปที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครสอบต้องแสดงใบรับรองจากโรงพยาบาลหรือสถาบันศัลยกรรมให้ปรากฏรายละเอียดในการทำศัลยกรรมดังกล่าว

3. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในรอบที่จองสอบ เพื่อเป็นหลักฐานและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ผู้สมัครผ่าน website
สำเนาใบนำฝากที่มีตราประทับรับชำระจากธนาคาร หรือเอกสารที่แสดงการชำระเงินตามรอบการสอบเรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครด้วยตนเองในวันสอบ
ชำระเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ พร้อมรับเอกสารหลักฐานการชำระเงิน

สมัครสอบผ่าน website
1. เตรียมหลักฐานแสดงตน ลงทะเบียนรอบเช้า ช่วงเวลา 07:30 – 08:30 น. และรอบบ่าย ช่วงเวลา 11:30-12:30 น
2. เข้าห้องสอบตามช่วงเวลาที่จองไว้


สมัครสอบด้วยตนเองในวันสอบ

1. ลงลายมือชื่อแจ้งความจำนงการสมัครสอบ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 07:30 น. และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 11.30 น.
2. หากมีที่ว่างในรอบนั้น ๆ ผู้สมัครสอบยื่นเอกสารและชำระเงิน ตามลำดับที่แสดงความจำนงไว้ รอบเช้า ช่วงเวลา 08:15-08:45 น และรอบบ่าย ช่วงเวลา 12.15 – 12.45 น.
3. ผู้สมัครที่แสดงตนและดำเนินการตามขั้นตอนสมัครเสร็จสมบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ตามลำดับ เข้าห้องสอบตามช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ

หากผู้สมัครสอบไม่มาแสดงตนตามรายชื่อที่แสดงความจำนงไว้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์- อุปกรณ์เครื่องเขียนใดๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์การสอบไว้ให้
- โทรศัพท์มือถือ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- นาฬิกาข้อมือ หรือนาฬิกาพก
- กระเป๋าสตางค์ และกุญแจรถ
- เครื่องประดับ แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ เครื่องรางของขลังและสิ่งนำโชค ต่างหู เครื่องประดับผม หรืออุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะทุกชนิด
- อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งหมากฝรั่ง ลูกอม ฯลฯ
- กระเป๋าทุกประเภท
- หากผู้สมัครสวมแว่นตา ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแว่นตาก่อนเข้าห้องสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ของผู้สอบ และหากเกิดกรณีสิ่งของชำรุดหรือสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

สถานที่สอบ :

ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 425 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

** ขอแนะนำให้เผื่อเวลาเดินทาง เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณที่การจราจรหนาแน่น **

เวลาลงทะเบียน : รอบเช้า 07.30 - 08.30 น. และรอบบ่าย 11.30 - 12.30 น.
สถานที่ลงทะเบียน : บริเวณหน้าห้อง 2709 อาคาร 2 ชั้น 7 ศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เวลาเรียกเข้าห้องสอบ : รอบเช้า 08.45 น. และรอบบ่าย 12.45 น.


** หากผู้สมัครสอบมารายงานตัวในรอบเช้าไม่ทันเวลา 08.30 น. และรอบบ่ายไม่ทันเวลา 12.30 น. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า ธรรมเนียมการสอบในทุกกรณี โดยถือข้อวินิจฉัยของกรรมการอำนวยการสอบของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

บริษัทฯ จะแจ้งผลสอบทาง e-mail ของผู้สมัครสอบที่ระบุไว้ในใบสมัครเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันสอบ (ไม่นับรวมวันสอบ) และจะไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2506-7345, 0-2506-7033, 0-2506-7066 และ 0-2506-7068 เวลา 08.30 - 16:30 น.
ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติการสอบ THAI-TEPทุกประการ หากพบว่า ผู้สมัครสอบไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบ และสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยให้ถือข้อวินิจฉัยของกรรมการอำนวยการสอบของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

ผลการทดสอบ THAI-TEP มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ สามารถใช้ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น