นโยบายความเป็นส่วนตัว


ระบบการจองที่นั่งทดสอบภาษาอังกฤษ THAI-TEP ("ระบบ" หรือ "เว็บไซต์") ในนามของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการบริหารและใช้ข้อมูลของสมาชิก (“ท่าน”) ดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว
เมื่อเข้าใช้ระบบในครั้งแรก ระบบอนุญาตให้ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เช่น เพศ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ โดยระบบจะส่งคำยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ และระบบจะใช้ชื่อรหัส (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ท่านกำหนดไว้ เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป

ข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสาร
บริษัทอาจใช้ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ในการรับรู้ถึงถิ่นที่พักอาศัยของท่านและอาจติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางนี้ บริษัทอาจใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อท่านในการรับข่าวสารหรือติดต่อท่านในกรณีใด ๆ

ข้อมูลการจองที่นั่งสอบ
ท่านสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานในขั้นตอนการลงทะเบียนจองรอบการทดสอบภาษาอังกฤษ THAI-TEP ตามตารางจัดสอบ (schedule) ที่ระบบจัดเตรียมไว้ โดยท่านยอมรับและตกลงว่ารายการจองที่เกิดขึ้นในระบบ เกิดจากการกระทำด้วยตัวท่านเอง หากเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบผลอันเกิดจากข้อมูลที่ท่านสร้างไว้ในระบบ

ข้อมูลการชำระเงิน
เมื่อท่านทำรายการจองที่นั่งสอบผ่านระบบ THAI-TEP เรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งคำสั่งยืนยันการจองพร้อมแนบเอกสารชำระเงินไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้่งไว้ในขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (ปัจจุบันรับชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเพียงแห่งเดียว) ข้อมูลที่สำคัญของท่านจะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเข้าถึงระบบ THAI-TEP ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนตัวของท่าน โดยท่านยอมรับและตกลงว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบ มีการติดตั้งระบบป้องกันการภัยคุกคามด้านคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบผลอันเกิดจากความบกพร่องจากการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน

ข้อมูลประวัติการใช้งาน
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ บริษัทจะใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ และการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลในการสอบสวน
บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านต่อบุคคลที่สาม ถ้าบริษัทมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นต้อง (ก) ดำเนินการเกี่ยวข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของเรา (ค) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ง) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัทและสมาชิกท่านอื่น

การรักษาความปลอดภัย
บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของการเข้ารหัสความปลอดภัยข้อมูลที่ยอมรับในระดับสากลในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ใช้งานบน THAI-TEP ทั้งในระหว่างการส่งและการรับข้อมูล อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การปรับเปลี่ยนนโยบาย
บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เวลาใดก็ได้ โดยท่านสามารถเยี่ยมชมและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจง บริษัทจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง