นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ระบบการจองที่นั่งทดสอบภาษาอังกฤษ THAI-TEP ("ระบบ" หรือ "เว็บไซต์") ในนามของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น
เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ สำหรับนำผลคะแนนสอบ ไปยื่นต่อบริษัทฯ บริษัทในเครือ สถาบัน การศึกษาต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งเพื่อนโยบายการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ สำหรับนำผลคะแนนสอบ ไปยื่นต่อบริษัทฯ บริษัทในเครือ สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งเพื่อนโยบายการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail รูปถ่าย และผลคะแนนสอบ

2.2 ข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง ชื่อสถาบันการศึกษา และรูปภาพ

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

3.1 บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครผ่านเว็บไซต์ การสมัครด้วยตนเอง ณ โต๊ะลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียน รวมทั้งจากการสัมภาษณ์

3.2 บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับท่านอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ สำหรับนำผลคะแนนสอบ ไปยื่นต่อบริษัทฯ บริษัทในเครือ สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งเพื่อนโยบายการประชาสัมพันธ์ ตามประกาศรับสมัครสอบและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในเว็บไซต์ การตรวจสอบผลคะแนนสอบของผู้สมัคร กับหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจในการว่าจ้าง หรือบรรจุแต่งตั้งของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และรูปภาพบรรยากาศการลงทะเบียน เป็นต้น

4.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่าจะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือไม่ให้เก็บรรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4.3 บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) เป็นการจำเป็นเพื่อวัดมาตรฐานของข้อสอบ และการประชาสัมพันธ์

(2) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

(3) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

4.4 บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

4.5 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย แล้ว

(2) เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำได้

5. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ สำหรับนำผลคะแนนสอบ ไปยื่นต่อบริษัทฯบริษัทในเครือ สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งเพื่อนโยบายการประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

5.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ สำหรับนำผลคะแนนสอบ ไปยื่นต่อบริษัทฯ บริษัทในเครือ สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งเพื่อนโยบายการประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

5.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ในการเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ สำหรับนำผลคะแนนสอบ ไปยื่นต่อบริษัทฯ บริษัทในเครือสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งเพื่อนโยบายการประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี รวมทั้งการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

(2) ระยะเวลาจัดเก็บ

ลำดับที่ ประเภท/รายการข้อมูล ระยะเวลาการเก็บรักษา
1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน 5 ปี
2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตนของผู้กระทำการทุจริตในการสอบ 5 ปี

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯได้

(3) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เว้นแต่บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(ข) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มี อำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

(ค) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคล และบริษัทฯไม่อาจปฏิเสธคำขอได้

(ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้างต้น หากเป็นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้ดำเนินการแก้ไข

(ข) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

(ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(ง) เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา ๓๒ (๑) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

(7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คำขอของท่าน ทำให้ต้องมีการดำเนินการมากเกินควร หรือใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายจากท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้ หากบริษัทฯ เจ้าหน้าที่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒

8. ช่องทางติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ : 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
ช่องทางการติดต่อ : e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THAI-TEP

© 2019 Thai Airways International Public Company Limited. All Rights Reserved.