ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ


เอกสารต่อไปนี้ มีจำนวน 10 ข้อ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบการจองที่นั่งทดสอบภาษาอังกฤษ THAI-TEP ("ระบบ" หรือ "เว็บไซต์") ในนามของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กับ สมาชิก (“ท่าน”) กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนด้วยการปรับปรุงบนหน้านี้ก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

  2. ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อจะใช้บริการระบบได้อย่างครบถ้วน โดยท่านเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของบางท่าน และอาจยกเลิกการลงทะเบียนของสมาชิกทุกคนได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการใช้งาน ท่านไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่นได้ หากละเมิดเงื่อนไขนี้บัญชีจะถูกยกเลิกทันที

  3. เว็บไซต์ THAI-TEP ไม่ให้บริการกับสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

  4. ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  5. ท่านตกลงว่าจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) ลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งลอกลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และไม่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

  6. ท่านจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ หรือปลอมแปลงข้อมูลผู้ใช้ สร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น ๆ หรือส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นภัยที่อาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์

  7. ท่านต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์หนักหรือป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลใส่เว็บไซต์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการของเว็บไซต์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี

  8. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบรายชื่อบนเว็บไซต์ แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางบริษัทในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด

  9. บริษัทไม่รับผิดชอบข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ที่เกิดจากการสร้างของสมาชิก และจะไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อท่านหรือ ต่อบุคคลอื่น หรือบริษัทใด ๆ ที่เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จากข้อมูลบนเว็บไซต์

  10. บริษัทอาจได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณี ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น© 2019 Thai Airways International Public Company Limited. All Rights Reserved.